hu-ro-en

Gyulai Turisztikai
Nonprofit Kft.

Informare în legătură cu protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

(Prin prezenta, Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (sediul în Gyula, str. Kossuth Lajos nr. 7, cod poștal 5700, denumit în cele ce urmează „Operatorul”) informează persoanele vizate în legătură cu modul de gestionare a datelor cu caracter personal în desfășurarea activităților proprii, printre care și în legătură cu pagina de internet https://www.visitgyula.com/ (denumită în continuare „Pagina”).

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ajunse la cunoștința sa conform celor stipulate în prezenta Informare exclusiv în măsura necesară îndeplinirii obiectivelor pentru care este necesară prelucrarea datelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului European (EU), respectiv cele ale Legii CXII din 2011 (Infotv.), ale Legii V. din 2013 privind Codul Civil (Ptk.), ale Legii XL VIII din 2008 privind condițiile și unele limite ale activității economice de reclamă, ale Legii CVIII din 2001 privind unele aspecte ale serviciilor de comerț electronic, respectiv societatea informațională (Eker. Tv.) și ale Legii C din 2000 privind contabilitatea.

Operatorul își rezervă dreptul modificării prevederilor prezentei Informări. Modificările vor fi aduse la cunoștința persoanelor vizate prin intermediul unui scurt mesaj pe Pagină sau, în funcție de natura modificărilor, personal. Accesarea serviciilor Operatorului după informare de către persoanele vizate se consideră acceptarea modificării prevederilor Informării.

Prezenta Informare nu se referă la gestionarea datelor cu caracter personal de către pagini care se pot accesa prin linkuri amplasate pe Pagină, respectiv la gestionarea datelor de către persoane la care Operatorul transmite datele.

Operatorul prelucrează conform prezentei Informări datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate sau primite de la alți operatori.

Noțiunile folosite în prezenta Informare se vor interpreta în conformitate cu înțelesul lor prevăzut de GDPR.

Drept urmare, următoare noțiuni se definesc astfel:
Prin date cu caracter personal înțelegem orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); este identificabilă acea persoană fizică care se poate identifica, în mod direct sau indirect, prin unul sau mai multe identificatoare, cum ar fi numele, numărul, locația, nume de utilizator online sau caracteristici fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale. Datele cu caracter personal își păstrează această calitate atât timp cât informațiile pot fi folosite pentru identificarea persoanei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau totalitatea de operațiuni, automatizate sau neautomatizate, efectuate asupra unor date cu caracter personal sau asupra unor colecții de date, cum ar fi colectarea, înregistrarea, sortarea, împărțirea, stocarea, modificarea sau schimbarea, interogarea, vizionarea, utilizarea, publicarea, transmiterea, promovarea sau punerea la dispoziție în alte moduri, corelarea sau conexarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Este operator de date cu caracter personal acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă instituție care determină scopurile și modalitățile prelucrării datelor în mod individual sau alături de alții.

Este operator de date cu caracter personal acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă instituție care gestionează date cu caracter personal în numele celui care le-a transmis.

1. Datele de identificare ale Operatorului

Denumire: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Sediul: Gyula, str. Kossuth Lajos nr. 7, cod poștal 5700
Date de contact: adatvedelem@visitgyula.com
CIF: 12418507-2-04
Reprezentant: Komoróczki Aliz (administrator)

2. Stocarea datelor cu caracter personal de către Operator

Operatorul stochează datele cu caracter personal gestionate pe suport de hârtie și în format electronic.

3. Lista datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator, scopul prelucrării, temeiul legal, durata stocării

3.1 Datele cu caracter personal ale partenerilor de afaceri, respectiv ale colaboratorilor

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale partenerilor de afaceri, ale angajaților, persoanelor de contact, mandatarilor sau subcontractorilor acestora conform prevederilor prezentei Informări.

Lista datelor prelucrate: nume, încadrare, loc de muncă, date de contact (adresă email, număr teledon, adresă, etc.)

Scopul prelucrării: relaționare în vederea stabilirii și îndeplinirii cooperării, respectiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale, transmiterea de oferte comerciale.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR sau îndeplinirea obligațiilor contractuale sau valorificarea intereselor legitime ale Operatorului (lit. b) și f) din alin. (1) al art. 6 din GDPR).

Persoana vizată poate revoca consimțământul la prelucrarea tuturor sau a unor date cu caracter personal prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată anterior revocării.

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale în cazul în care acestea sunt necesare valorificării unui interes legitim al Operatorului sau al unui terț. În acest caz Operatorul nu mai are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea este întemeiată pe motive legitime obligatorii care sunt prioritare față de interesele, drepturile sau libertățile persoanei vizate sau care sunt legate de inițierea, valorificarea sau protecția unor drepturi.

Durata prelucrării: 30 de zile de la revocarea consimțământului sau, în lipsa acesteia, 5 ani de la sfârșitul colaborării.

3.2 Datele cu caracter personal transmise Operatorului cu ocazia comunicărilor trimise acestuia

Operatorul prelucrează conform prezentei Informări datele cu caracter personal care nu sunt cuprinse la pct. 3.1 și care sunt transmise Operatorului (inclusiv tuturor angajaților sau reprezentanților Operatorului) în comunicări, verbal sau în scris, de către persoana vizată.

Lista datelor prelucrate: nume, date de contact (adresă de email, număr de telefon, adresă), alte date cu caracter personal necesare soluționării subiectului comunicării.

Scopul prelucrării: identificarea persoanei interesate, relaționare cu persoana interesată, îndeplinirea solicitărilor, soluționarea subiectului comunicării.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR), care este dat cu ocazia transmiterii comunicării de către persoana vizată.

Persoana vizată poate revoca consimțământul la prelucrarea tuturor sau a unor date cu caracter personal prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată anterior revocării.

În cazul în care persoana vizată nu transmite Operatorului datele solicitate de către acesta în vederea îndeplinirii scopului prelucrării, există posibilitatea ca Operatorul să nu poată da curs solicitării.

Durata prelucrării: până la revocarea consimțământului sau în lipsa acesteia, 1 an de la soluționarea subiectului solicitării. În cazul revocării consimțământului, ștergerea datelor cu caracter personal va avea loc în termen de 30 zile de la primirea notificării. Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal și după revocarea consimțământului în cazul în care prelucrarea are alt temei legal (de exemplu îndeplinirea obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor sau valorificarea intereselor legitime).

3.3 Biografiile (curriculum vitae)

Lista datelor cu caracter personal: conform biografiilor (de ex. nume, adresă, număr de telefon, adresă de email)

Scopul prelucrării: Prelucrarea se desfășoară cu scopul exclusiv ca Operatorul să ofere susținere și sfaturi în legătură cu angajarea viitoare a Candidatului, respectiv să analizeze oportunitatea angajării Candidatului pe posturile nominalizate, să îl invite la interviu și să îl asculte, pe baza datelor furnizate în mod voluntar de către candidat.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR). Posibile consecințe juridice ale lipsei furnizării datelor: Operatorul nu îl poate angaja pe Candidat ținând cont de faptul că în lipsa unui CV nu poate lua o decizie fundamentată în legătură cu angajarea.

Durata prelucrării: Operatorul prelucrează datele cu caracter personal din CV-ul Candidatului – provenind de la Candidat sau de agenția forței de muncă - până la data deciziei privind inițierea raporturilor juridice, sau în cazul inițierii acestora, până la data încheierii raporturilor juridice. În cazul în care nu se inițiază raporturi juridice, Operatorul va retransmite Candidatului CV-ul sau în va șterge/distruge. În cazul revocării consimțământului, CV-ul se va șterge/distruge în termen de 30 de zile de la primirea notificării Operatorului. Ca urmare a unei candidaturi lipsită de succes, la cererea explicită a Candidatului, Operatorul va stoca timp de 1 an CV-ul în vederea comunicării referitoare la o posibilă viitoare ofertă de muncă.

3.4 Operatorul prelucrează în felul următor imaginile înregistrate de către camerele de vedere îndreptate spre intrarea clădirii din Gyula, str. Kossuth Lajos nr. 7, cod poștal 5700.

Lista datelor prelucrate: imaginile înregistrate despre persoanele care intră în aria de acoperire ale camerelor de luat vederi și alte date cu caracter personal înregistrate de către camere.

Scopul prelucrării: Contabilizarea traficului în vederea evaluării traficului din zona analizată, crearea de statistici.

Temeiul legal al prelucrării: valorificarea intereselor legitime ale Operatorului sau a unui terț în cazul utilizării imaginilor (lit. f) din alin. (1) al art. 6 din GDPR),

Durata prelucrării: 3 zile de la înregistrarea imaginii sau a altor date cu caracter personal cu excepția cazului în care imaginile sunt utilizate. În cazul utilizării imaginilor, prelucrarea va avea cea mai scurtă durată posibilă pentru îndeplinirea scopului prelucrării, iar ulterior înregistrările vor fi distruse. Prin utilizare se înțelege folosirea înregistrărilor ca dovezi în procedura judiciară sau administrativă. Astfel, persoana vizată poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare, eliberarea unei copii a imaginii sau a altor date cu caracter personal înregistrate, respectiv stocarea imaginilor în cazul în care acestea sunt necesare valorificării sau protejării unui interes legitim.

Imaginile sau alte date cu caracter personal înregistrate vor fi transmise de îndată la solicitarea instanțelor, a parchetelor, a organelor de cercetare penală, a unei autorități care derulează o procedură prealabilă sau a oricărei alte autorități. Dacă solicitarea autorităților de mai sus nu parvine în termen de 30 zile de la solicitarea privind blocarea ștergerii sau distrugerii, datele cu caracter personal trebuie șterse sau distruse.

Imaginile sau orice alte date cu caracter personal înregistrate de camerele de vedere pot fi accesate doar de către administratorului Operatorului sau de o persoană desemnată de către acesta. Persoana vizată poate viziona exclusiv imaginile despre propria persoană și poate solicita restricționarea prelucrării înregistrărilor doar în vederea inițierii, valorificării sau protejării drepturilor.

3.5 Concursuri

Jucătorii participanți la Concursuri acordă consimțământul expres și voluntar în vederea prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de către Organizator în conformitate cu prezenta Informare în vederea derulării Concursului.

Lista datelor prelucrate: nume, prenume, data nașterii, gen, adresă, număr de telefon, adresă email.

Scopul prelucrării: derularea Concursului, înmânarea premiilor.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR).

Persoana vizată poate revoca consimțământul la prelucrarea tuturor sau a unor date cu caracter personal prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată anterior revocării.

Durata prelucrării: până la revocarea consimțământului sau în lipsa acesteia, 1 an de la încheierea Concursului

Transmiterea datelor: baza de date nu este transmisă către terți.

3.6 Buletine informative (Notificări, Chestionare)

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în vederea trimiterii de buletine informative, notificări, chestionare sau alte solicitări.

Lista datelor prelucrate: nume, adresă de email.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR).

Persoana vizată poate revoca consimțământul la prelucrarea tuturor sau a unor date cu caracter personal prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată anterior revocării.

Durata stocării datelor: Operatorul va stoca datele cu caracter personal ale persoanelor vizate timp de 30 de zile de la dezabonarea de la buletinul informativ sau revocarea consimțământului. Operatorul va întrerupe prelucrarea datelor cu caracter personal sau a unei părți din acestea și în cazul în care scopul specificat în prezenta Informare nu mai subzistă. În cazul revocării consimțământului, ștergerea datelor cu caracter personal se va opera în termen de 30 de zile de primirii notificării de către Operator.

Operatorul transmite știri, informări, chestionare în cadrul buletinelor informative. Persoana vizată se poate dezabona de la buletinul informativ, fără motivare sau consecințe juridice, în orice moment, prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com.

3.7 Imagini și sunet înregistrate la evenimente

Lista datelor prelucrate: imagini, sunet, video, alte date cu caracter personal înregistrate de către camerele de luat vederi.

Scopul prelucrării: publicare pe pagina de internet, în presă și pe rețelele sociale, documentarea evenimentului.

Temeiul legal al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, acordat voluntar, concret și pe baza informării corespunzătoare (lit. a) din alin. (1) al art. 6 din GDPR). Evenimentele organizate de către Operator sunt clasificate ca evenimente publice, unde în anumite cazuri nu este necesar consimțământul. Art. 2:48. § (2) din Codul Civil prevede că nu este necesar consimțământul persoanei vizate pentru înregistrare și folosirea înregistrării în cazul evenimentelor de masă sau în cazul manifestărilor publice. În consecință, nu este necesar consimțământul în cazul în care imaginile nu se referă la un individ sau nu se focusează pe un grup restrâns.

Persoana vizată poate revoca consimțământul la prelucrarea tuturor sau a unor date cu caracter personal prin transmiterea unui email la adresa adatvedelem@visitgyula.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată anterior revocării.

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale în cazul în care acestea sunt necesare valorificării unui interes legitim al Operatorului sau al unui terț. În acest caz Operatorul nu mai are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea este întemeiată pe motive legitime obligatorii care sunt prioritare față de interesele, drepturile sau libertățile persoanei interesate sau care sunt legate de inițierea, valorificarea sau protecția unor drepturi.

Durata prelucrării: până la revocarea consimțământului sau în lipsa acesteia, după 5 ani de la încheierea colaborării. În cazul revocării consimțământului, ștergerea datelor cu caracter personal se va opera în termen de 30 de zile de primirii notificării de către Operator. Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal și după revocarea consimțământului în cazul în care prelucrarea are alt temei legal (de exemplu îndeplinirea obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor sau valorificarea intereselor legitime).

3.8 Închirierea de biciclete

Lista datelor prelucrate: nume, numărul actului de identitate, număr de telefon

Scopul prelucrării: asigurarea serviciului de închiriere biciclete

Temeiul legal al prelucrării: îndeplinirea obligațiilor contractuale (lit. b) din alin. (1) al art. 6 din GDPR).

Durata prelucrării: până la sfârșitul zilei în care încheie prestarea serviciului

3.9 Prelucrarea datelor în legătură cu facturarea (obligația de eliberare de factură, facturare)

Lista datelor prelucrate: numele și adresa plătitorului, suma finală, codul de identificare fiscală în cazul persoanelor juridice

Scopul prelucrării datelor: valorificarea produselor și serviciilor Operatorului, colectarea contravalorii, eliberarea facturii, păstrarea evidențelor financiare

Temeiul legal al prelucrării: obligație legală (Legea C din 2000 privind contabilitatea, Legea CXXVII din 2007 privind taxa pe valoare adăugată)

Durata prelucrării: 8 ani, în conformitate cu Legea C din 2000 privind contabilitatea, Legea CXXVII din 2007 privind taxa pe valoare adăugată

Transmiterea datelor: Oficiul Național pentru Impozite și Vămi

4. Drepturile persoanelor vizate

4.1 Dreptul la informare: Operatorul va întreprinde dememersuri pentru informarea persoanelor vizate în legătură cu informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de art. 13 și 14 din GDPR, respectiv pentru oferirea informațiilor prevăzute la art. 15-22 și 34 din GDPR. Persoanele vizate pot solicita informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator prin transmiterea unui email la adresa specificată la pct. 1 din prezenta.

4.2 Dreptul de acces: Persoanele vizate au dreptul de a primi informații de la Operator referitoare la faptul că datele cu caracter personal sunt prelucrate și în cazul în care aceste sunt prelucrate, să primească următoarele informații: lista datelor prelucrate, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, terții sau categoriile de terți cărora le-au fost transmise datele lor, durata stocării, drepturile persoanelor vizate (corectare, ștergere, opunere, restrângerea prelucrării), dreptul la a depune plângere la autoritatea de control, informații despre sursele datelor și despre deciziile automatizate.

La cerea persoanei vizate, Operatul îi va pune la dispoziție o copie a datelor cu carater personal prelucrate; prima data în mod gratuit, ulterior contra unui cost rezonabil.

4.3 Dreptul la corectură: Persoana vizată este îndreptățită ca, la cerere, Operatorul să corecteze sau să îi solicite corectarea datelor cu caracter personal incorecte sau completarea celor incomplete. În cazul în care persoana vizată nu poate efectua aceste operațiuni, poate trimite o solicitare la adresa specificată la pct. 1 din prezenta.

4.4 Dreptul la ștergere: În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, Operatorul va șterge datele referitoare la persoana vizată în cazul în care aceasta solicită ștergerea pe baza motivelor prevăzute de alin (1) din art. 17 din GDPR (de exemplu nu mai subzistă scopul prelucrării, persoana vizată și-a revocat consimțământul, prelucrarea este nelegală, persoana vizată se opune prelucrării și nu există motiv de drept prioritar pentru prelucrare, datele cu caracter personal trebuie șterse ca urmare a unei obligații legale). Operatorul poate refuza ștergerea datelor pe baza motivelor prevăzute de alin. (3) din art 17 din GDPR (prelucrarea este necesară pentru libertatea de exprimare sau dreptul la informație, respectiv pentru valorificarea sau protejarea unor interese legitime).

4.5 Dreptul la restrângerea prelucrării: În cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal referitoare la persoana sa, poate solicita Operatorului să restrângă prelucrarea lor pe perioada în care verifică exactitatea acestora.

Persoana vizată poate solicita restrângerea prelucrării și în cazul în care prelucrarea este nelegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor sale sau în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în vederea prelucrării lor, dar persoanei vizate îi sunt necesare în vederea vederea valorificării unui drept.Persoana vizată poate solicita restrângerea prelucrării dacă anterior a contestat prelucrarea; în aceste cazuri restrângerea operează pe perioada în care se determină dacă interesele legitime ale Operatorului au prioritate față de interese legitime ale persoanei vizate. Perioada resptrângerii datele cu caracter personal pot fi prelucrate, în afara stocării, doar în cazuri excepționale.

4.6 Dreptul la portarea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi de la Operator propriile date cu caracter personal într-un format structurat, răspândit, compatibil cu calculatoarele, respectiv ca aceste date să fie transmise de către el sau – dacă este posibil tehnic – de către Operator unui alt operator dacă prelucrarea este bazată pe consimțământ sau contract și prelucrarea se derulează în mod automatizat.

4.7 Dreptul de a contesta: În cazul în care prelucrarea este necesară în vederea valorificării intereselor legitime ale Operatorului sau a unui terț, persoana vizată poate contesta prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, Operatorul nu mai poate prelucra datele cu excepția cazului în care poate dovedi faptul că prelucrarea este determinată de motive obligatorii legitime care au prioritate față de interesele, drepturile, libertățile persoanei vizate sau care sunt legate de inițierea, valorificarea sau protecția unor drepturi.

4.9 Valorificarea drepturilor: Persoanele vizate pot depune plângerile sau obiecțiile direct la Operator la datele de contact de la pct.1 din prezenta, iar Operatorul va depune toate diligențele pentru înlăturarea încălcării drepturilor. În cazul încălcări drepturilor, persoanele vizate se pot adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale pentru Protecța Datelor și Libertatea Informațiilor (adresa poștală: 1363 Budapesta cp. 9, adresa: 1055 Budapesta, str. Falk Miksa nr 9-11, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

5. Modul prelucrării, transmiterea datelor, securitatea datelor

5.1 Operatorul nu aduce la cunoștința publicului și nu transmite către terți datele cu caracter personal fără consimțământul prealabil, în scris al persoanelor vizate, cu excepția cazurilor în care acest lucru s-a dispus printr-o decizie a instanțelor sau a autorităților, există o obligație legală sau Operatorul desemnează un terț petnru îndeplinirea unei atribuții sau a unei părți dintr-o atribuție.

5.2 Operatorul nu răspunde față de persoanele vizate sau terți pentru veridicitatea, furnizarea greșită sau incorectă a datelor cu caracter personal furnizate de către persoanele vizate cu excepția cazului în care Operatorul are obligația legală de a controla datele cu caracter personal.

În cazul în care un terț formuelază pretenții față de Operator cu privire la veridicitatea datelor cu caracter personal, persoana vizată va răspunde în locul Operatorului. Persoana vizată, prin furnizarea datelor de contact, își asumă faptul că el este singurul care comunică și folosește servicii de pe numărul de telefon sau adresă de email furnizată.

5.3 Operatului nu furnizează servicii cu conținut informațional direct copiilor. Consimțământul minorului cu vârsta sub 16 ani este valid doar dacă este aprobat de către părinte sau tutore. Persoana care aprobă consimțământul garantează pentru legalitatea acestuia. Operatorul va proceda de îndată la ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care ia la cunoștință că consimțământul acordat pe baza celor de mai sus nu este legal cu excepția cazului în care prelucrarea are alt temei.

5.4 Operatorul, în îndeplinirea obligațiilor sale legale sau contractuale, poate transmite datele cu caracter personal unor terți care vor deveni astfel operatori de date cu caracter personal care prelucrează datele în numele Operatorului, iar aceștia nu vor putea prelucra datele în mod independent, ci doar în conformitate cu dispozițiile Operatorului.

5.5 Operatorul va colabora doar cu acei operatori care garantează că vor prelucra datele cu caracter personal primite de la Operator în conformitate cu GDPR, legile Ungariei și dispozițiile Operatorului, respectiv că vor oferi cel puțin garanțiile prezentei Informări în ceea ce privește protecția datelor și valorificarea drepturilor persoanelor vizate.

5.6 Operatorul nu dorește să transmită datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către state terțe sau organizații internaționale.

5.7 În cazul în care Operatorul are dreptul legal, acesta poate lua o decizie față de persoana vizată care este bazată pe prelucrarea automatizată a datelor acestuia.

5.8 Operatorul va întreprinde toate demersurile tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor în funcție de stadiul științei și al tehnologiei, a costurilor, a caracterului, sferei, condițiilor și scopurilor prelucrării, respectiv în funcție de riscurile cu privire la drepturile și libertățile persoanelor și se asigură de protecția adecvată a datelor în special în privința accesului, modificării, transmiterii, publicării, ștergerii sau distrugerii ilegitime, respectiv în privința distrugerii sau avarierii accidentale și inaccesibilității.

Ai nevoie de ajutor?

Personalul biroului Tourinform vă așteaptă de luni până sâmbătă. între 9 și 17 ore.
Ne puteți contacta prin e-mail la adresa info@visitgyula.com sau prin telefon la numărul:

+36-66/561-681