hu-ro-en

Gyulai Turisztikai
Nonprofit Kft.

Általános szerződési feltételekÁltalános Szerződési Feltételek

Amely létrejött egyrészről a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft (székhely: 5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 7., adószáma: 12418507-2-04, cégjegyzék száma: 04-09-009712, képviseli: Komoróczki Aliz ügyvezető, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető),

másrészről a Visit Gyula Card rendszer használatára jogosult, mint kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos) között az alábbiak szerint:

I. Státusz

Szerződő felek rögzítik, hogy a rendszer szereplői: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (Gyula város TDM szervezete), Kibocsátóhelyek (szállásadók), Elfogadóhelyek (szolgáltatók, vonzerők, attrakciók) különálló jogi személyek, de gazdaságilag kölcsönösen függenek egymástól.

II. Fogalom-meghatározások

2.1. Üzemeltető: a rendszer és a rendszerhez kapcsolódó informatikai háttér üzemeltetője a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (Gyulai TDM Szervezet). Az üzemeltetőnek központi szerepe van a rendszerben. Ő felel az üzleti és technológiai fenntarthatóságért, rendelkezik minden szükséges jogosultsággal a kártyarendszer elemeinek adminisztrálásához. A rendszerben felgyülemlett adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján és a Gyulai TDM Szervezet tagjainak engedélyével használhatja központi marketing kommunikációs eszközként azzal, hogy szálláshelyek ajánlatait tilos az adatbázisra megküldenie.

2.2. Kibocsátóhely (kártya kibocsátóhely, aktiváló pont): az a szálláshely, aki tagja a Gyulai TDM Szervezetnek (tehát üzletrésztulajdonos a Gyulai Turisztikai Nkft-ben vagy tag a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületben) és jelen Általános Szerződési Feltételek alapján elfogadja a kibocsátás feltételeit. A kibocsátóhely vállalja, hogy szálláshelyén foglaló vendégei számára minden esetben ajánlja a kártya regisztrációját, önregisztráció után, e-mailben kapott értesítés alapján ellenőrzi (tartózkodási idő és személyek száma megegyezik-e a beérkezett foglalással) és aktiválja azt. A kártya a vendég teljes tartózkodása alatt aktív. A kártya csakis szállóvendégek részére adható ki.

2.3. Kártyabirtokos (vendég, felhasználó): az a vendég, aki a Kibocsátóhelyen minimum 1 éjszakát eltölt, www.visitgyula.com oldalon elektronikus kártyát igényel, és teljes gyulai tartózkodása alatt aktív kártyával rendelkezik.

2.4. Elfogadóhely (kártya elfogadóhely): az a szolgáltató, aki tagja a Gyulai TDM Szervezetnek (tehát üzletrésztulajdonos a Gyulai Turisztikai Nkft-ben vagy tag a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületben) és ahol kedvezményes vagy ingyenes (bónusz) szolgáltatásokat vehet igénybe az aktív kártya birtokosa. Az elfogadóhelyek a rendszer fenntartása alatt bármikor csatlakozhatnak a rendszerhez, amennyiben kedvezmény vagy ingyenes (bónusz) szolgáltatások nyújtását vállalják a kártya birtokosának. Az Elfogadóhely ellenőrzi a kártya érvényességét érvényességi idő és létszám tekintetében, online elektronikus rendszeren keresztül (gyula.qard.hu/elfogad), kamerás beolvasás vagy azonosító alapján.

III. Megállapodás tárgya, szolgáltatási kör

3.1. Kártyabirtokos okoseszközén, vagy kinyomtatott formában a kapott QR kódot Elfogadóhelynek bemutatva, a kártya érvényességi idején belül, előre meghatározott körülmények (létszám, alkalom, fogyasztási limit, stb.) szerint kedvezményeket, illetve ingyenes (grátisz) szolgáltatásokat vehet igénybe.

3.2. Az aktuális kibocsátóhelyeket, elfogadóhelyeket és elfogadási feltételeket illetően tájékoztatást a https://www.visitgyula.com/hu/visit-gyula-card oldalon, illetve a rendszer személyes profil-oldalára, megadott belépési adatokkal belépve kap.

3.3 A Visit Gyula Card használatát a Kibocsátóhely térítésmentesen biztosítja a Kártyabirtokos számára.

IV. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

4.1. Felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, az adminisztrációs felületet, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut a felhasználókkal és a Kártyabirtokossal kapcsolatban. Ezen adatok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. E rendelkezés hatálya kiterjed Üzemeltetőnél, Kártyakibocsátónál munkaviszonyban álló alkalmazottakra is, akik az elektronikus adminisztrációs felülettel kapcsolatban állnak.

4.2. Üzemeltető nyilatkozik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vételéről. Garantálja, hogy a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően jár el. Nyilvántartásba vételi száma: NAIH-74182/2014.

4.3. Az adatokat az Üzemeltető és Kibocsátóhely statisztikai adatgyűjtésre, elemzésre használhatja. Az adatokat harmadik fél részére nem teheti hozzáférhetővé, csupán – szükség szerint - az összesített adatok elemzésének kiértékelését közölheti, egyedileg nem beazonosítható módon.

4.4. Amennyiben a Kártyabirtokos az Üzemeltető és Kártyakibocsátó direkt marketingtevékenységéhez megadja e-mail címét (pl. hírlevél fogadása céljából), Kibocsátóhelynek a vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárnia.

4.5. Üzemeltető garantálja, hogy az összesített címlistára csakis városi programajánlatokat és turisztikai információkat tartalmazó DM hírleveleket küld meg. Garantálja, hogy az összesített címlistára szállásajánlat nem kerül megküldésre.

4.6. Kibocsátóhely az adatfeltöltés és bármilyen, az adminisztrációs felületen végezhető tevékenységek során köteles a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, azzal, hogy a szerzői, személyiségi vagy más jogok megsértéséből eredő kárért közvetlenül felel az igényérvényesítő féllel szemben.

V. Szerződés időtartama és felmondási feltételek:

5.1. Jelen szerződés határozatlan időre szól, Kártyabirtokos adatai kérésére törlésre kerülnek a rendszerből.

VI. Kapcsolattartás

6.1. Amennyiben Kibocsátóhelynek az üzemeltetéssel és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdése, problémája, javaslata van, köteles azt a card@visitgyula.com email címre írásban, illetve a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft munkatársának a 06/66-561-681 vagy a 06/30-249-2727 telefonszámon jelezni.

6.2. Felek megállapodnak, hogy egymással szoros kapcsolatot tartanak.

VII. Módosítások és kiegészítések:

7.1. Jelen megállapodásban módosításokat és kiegészítéseket végrehajtani érvényesen csak írásos formában, mindkét fél beleegyezésével lehetséges.

7.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.3. A megállapodásból eredő esetleges viták, illetve jogviták rendezését a Felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni egymás között. Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, a Felek a jogvita rendezésére kikötik a Gyulai Járásbíróság illetékességét.

7.4. Felek jelen feltételeket értelmezést és áttanulmányozást követően, a mellékletben szereplő adataik beküldésével, nyilatkozatuk útján elfogadják.

Kelt: Gyula, 2024.03.01.

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Komoróczki Aliz
ügyvezető