hu-ro-en

Gyulai Turisztikai
Nonprofit Kft.

Általános szerződési feltételek - VGYC Elfogadóhelyek részéreAmely létrejött egyrészről a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft (székhely: 5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 7., adószáma: 12418507-2-04, cégjegyzék száma: 04-09-009712, képviseli: Komoróczki Aliz ügyvezető, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető),

másrészről a Visit Gyula Card rendszerhez csatlakozó szolgáltató, mint kártya elfogadóhely (a továbbiakban: Elfogadó) között az alábbiak szerint:

I. Státusz

Szerződő felek rögzítik, hogy a rendszer szereplői: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (Gyula város TDM szervezete), Kibocsátóhelyek (szállásadók), Elfogadóhelyek (szolgáltatók, vonzerők, attrakciók) különálló jogi személyek, de gazdaságilag kölcsönösen függenek egymástól.

II. Fogalom-meghatározások

2.1. Üzemeltető: a rendszer és a rendszerhez kapcsolódó informatikai háttér üzemeltetője a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. (Gyulai TDM Szervezet). Az üzemeltetőnek központi szerepe van a rendszerben. Ő felel az üzleti és technológiai fenntarthatóságért, rendelkezik minden szükséges jogosultsággal a kártyarendszer elemeinek adminisztrálásához. A rendszerben felgyülemlett adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján és a Gyulai TDM Szervezet tagjainak engedélyével használhatja központi marketing kommunikációs eszközként azzal, hogy szálláshelyek ajánlatait tilos az adatbázisra megküldenie.

2.2. Kibocsátóhely (kártya kibocsátóhely, aktiváló pont): az a szálláshely, aki tagja a Gyulai TDM Szervezetnek (tehát üzletrésztulajdonos a Gyulai Turisztikai Nkft-ben vagy tag a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületben) és jelen Általános Szerződési Feltételek alapján elfogadja a kibocsátás feltételeit. A kibocsátóhely vállalja, hogy szálláshelyén foglaló vendégei számára minden esetben ajánlja a kártya regisztrációját, önregisztráció után, e-mailben kapott értesítés alapján ellenőrzi (tartózkodási idő és személyek száma megegyezik-e a beérkezett foglalással) és aktiválja azt. A kártya a vendég teljes tartózkodása alatt aktív. A kártya csakis szállóvendégek részére adható ki.

2.3. Kártyabirtokos (vendég, felhasználó): az a vendég, aki a Kibocsátóhelyen minimum 1 éjszakát eltölt, www.visitgyula.com oldalon elektronikus kártyát igényel, és teljes gyulai tartózkodása alatt aktív kártyával rendelkezik.

2.4. Elfogadóhely (kártya elfogadóhely): az a szolgáltató, aki tagja a Gyulai TDM Szervezetnek (tehát üzletrésztulajdonos a Gyulai Turisztikai Nkft-ben vagy tag a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületben) és ahol kedvezményes vagy ingyenes (bónusz) szolgáltatásokat vehet igénybe az aktív kártya birtokosa. Az elfogadóhelyek a rendszer fenntartása alatt bármikor csatlakozhatnak a rendszerhez, amennyiben kedvezmény vagy ingyenes (bónusz) szolgáltatások nyújtását vállalják a kártya birtokosának. Az Elfogadóhely ellenőrzi a kártya érvényességét érvényességi idő és létszám tekintetében, online elektronikus rendszeren keresztül (gyula.qard.hu/elfogad), kamerás beolvasás vagy azonosító alapján.

III. Megállapodás tárgya, szolgáltatási kör

3.1. Üzemeltető Kibocsátóhely és Elfogadóhely rendelkezésére bocsátja a Visit Gyula QARD szoftver használatát – korlátozott hozzáféréssel.

3.2. Üzemeltető marketing eszközeivel (visitgyula.com, social media, egyéb online és offline felületek) népszerűsíti és integrálja a desztinációs marketingkommunikációba a Visit Gyula Card szolgáltatástartalmát és az ahhoz csatlakozó Elfogadóhelyet.

IV. Díjak, elszámolás, fizetési feltételek:

4.1. A rendszerhasználat díját az Elfogadóhely által, a Gyulai Idegenforgalmi Egyesületen keresztül fizetendő éves „TDM működési hozzájárulás” díja tartalmazza. A Visit Gyula Cardhoz fűződő extra díjfizetési kötelezettség Elfogadót egyedi megrendelés alapján terhelheti (pl. direkt SMS küldés megrendelése esetén.)

V. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

5.1. Felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, az adminisztrációs felületet, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut a felhasználókkal és a Kártyabirtokossal kapcsolatban. Ezen adatok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. E rendelkezés hatálya kiterjed Üzemeltetőnél, Kártyakibocsátónál és Elfogadónál munkaviszonyban álló alkalmazottakra is, akik az elektronikus adminisztrációs felülettel kapcsolatban állnak.

5.2. Üzemeltető nyilatkozik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vételéről. Garantálja, hogy a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően jár el. Nyilvántartásba vételi száma: NAIH-74182/2014.

5.3. Az adatokat az Üzemeltető és Kibocsátóhely statisztikai adatgyűjtésre, elemzésre használhatja. Az adatokat harmadik fél részére nem teheti hozzáférhetővé, csupán – szükség szerint - az összesített adatok elemzésének kiértékelését közölheti, egyedileg nem beazonosítható módon. Elfogadóhely a rendszerhez csatlakozás során hozzáférést kérhet Üzemeltetőtől az őt érintő tranzakciók analitikájához.

5.4. Elfogadóhely jogosult alkalmi ajánlatait a card@visitgyula.com címre megküldve azokat a kártyabirtokos kártya profil oldalán népszerűsíteni, külön megállapodás alapján kiemelni, direkt e-mail formájában vagy egyéb marketing eszközökkel megjeleníteni.

VI. Szerződés időtartama és felmondási feltételek:

6.1. Jelen megállapodás a csatlakozási igény visszaigazolásától 1 éves időtartamra jött létre. Ennek lejártakor a rendszer automatikus figyelmeztetést küld, hosszabbítás nélkül az Elfogadóhely adminisztrátori hozzáférése automatikusan törlésre kerül.

6.2. Jelen megállapodás pontjainak megszegése feljogosítja a Feleket a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

6.3. A megállapodás pontjainak megszegése esetén Üzemeltető jogosult Elfogadót a rendszerből azonnali hatállyal kizárni.

VII. Kapcsolattartás

7.1. Amennyiben Kibocsátóhelynek az üzemeltetéssel és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdése, problémája, javaslata van, köteles azt a card@visitgyula.com email címre írásban, illetve a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft munkatársának a 06/66-561-681 vagy a 06/30-249-2727 telefonszámon jelezni.

7.2. Felek megállapodnak, hogy egymással szoros kapcsolatot tartanak.

VIII. Módosítások és kiegészítések:

8.1. Jelen megállapodásban módosításokat és kiegészítéseket végrehajtani érvényesen csak írásos formában, mindkét fél beleegyezésével lehetséges.

8.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3. A megállapodásból eredő esetleges viták, illetve jogviták rendezését a Felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni egymás között. Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, a Felek a jogvita rendezésére kikötik a Gyulai Járásbíróság illetékességét.

8.4. Felek jelen feltételeket értelmezést és áttanulmányozást követően, a mellékletben szereplő adataik beküldésével, nyilatkozatuk útján elfogadják.

Kelt: Gyula, 2024.03.01.

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
Komoróczki Aliz
ügyvezető